L’avaluació del progrés i dels resultats assolits a través de la compra sostenible persegueix:

 • Incrementar la transparència i demostrar un compromís ferm.
 • Rendir comptes i assegurar una major coresponsabilitat de totes les entitats.
 • Incrementar la implementació i, en conseqüència, els resultats.
 • Avaluar l’acompliment dels compromisos assumits en la matèria.
 • Identificar àrees de millora per dissenyar actuacions més efectives.
 • Justificar els recursos invertits.
 • Demostrar els beneficis econòmics, ambientals i socials per incrementar-ne el compromís.

 

En els darrers anys, ha crescut l’interès a trobar mecanismes per mesurar i comunicar els resultats aconseguits amb la compra i contractació pública sostenible. A continuació, s’identifiquen les principals iniciatives o els principals recursos disponibles:

 

Guia sobre la mesura i l’avaluació de la compra pública verda

Arran de la manca d’informació disponible sobre la mesura i l’avaluació de la compra pública verda, la iniciativa americana SEAD (Super-efficient Equipment and Appliance Deployment Initiative, en anglès) publica l’any 2013 la primera guia sobre la matèria:

sead

SEAD Guide for Monitoring and Evaluating Green Public Procurement Programs.

La guia, elaborada per Ecoinstitut, té per objectius superar aquesta manca d’informació, presentar una visió general dels diferents plantejaments existents i oferir recomanacions per establir sistemes eficients de monitoratge de la compra i contractació pública verda. La publicació dóna a conèixer exemples pràctics i proporciona un recull bibliogràfic de referències en la matèria.

 

Grups de treball internacionals per mesurar resultats

Fruit d’aquest primer treball i de l’interès creixent, tant per les administracions més avançades com per les que tot just comencen i necessiten arguments convincents, s’han creat dos grups de treball dins del Programa Decennal en Compra i Contractació Pública Sostenible de les Nacions Unides:

 • Grup 2A sobre Monitoratge de la Implementació de la Contractació Sostenible. Els resultats del grup es publicaran a principis del 2015 i consisteixen en: recomanacions polítiques per establir sistemes eficients i per presentar els resultats a escala internacional, casos d’estudi centrats en els sistemes de monitoratge en diferents països i un recull bibliogràfic en la matèria, que amplia el de la guia del SEAD.
 • Grup 2B sobre Avaluació dels Impactes i Comunicació dels Beneficis. El grup va començar a finals del 2014 i es preveu que presenti resultats a finals del 2015. Entre les seves tasques, s’inclouen: la identificació de metodologies existents per mesurar els impactes de la compra sostenible, la definició i el pilotatge d’indicadors i una metodologia per mesurar els beneficis aconseguits

 

Les iniciatives de la Comissió Europea en monitoratge de la compra verda

Des del 2008, la Comissió Europea també està treballant per definir una metodologia de mesura de la compra verda a la Unió i poder avaluar el grau de compliment de l’objectiu fixat a la Comunicació “Contractació pública per un medi ambient millor” d’arribar a un 50% de compra verda a tota la Unió.

Els estudis realitzats fins al moment poder consultar-se a la secció “Studies” del web de compra verda de la Comissió.

 

Resultats de plecs concrets

Per poder comunicar els resultats i beneficis de les contractacions realitzades en el projecte europeu GPP2020, s’han desenvolupat dues eines:

 • Calculadores per estimar els estalvis energètics i la reducció de les emissions de CO₂ aconseguides amb la compra i/o contractació d’equips informàtics, vehicles, electricitat i enllumenat públic. Per descarregar les calculadores, cliqueu aquí.
 • Tender Models o fitxes de casos que resumeixen els principals aspectes ambientals introduïts en les licitacions juntament amb els resultats obtinguts d’estalvi i reducció d’emissions de CO₂, obtinguts amb les calculadores. Tots els exemples del projecte (incloent-hi els catalans) es poden buscar i descarregar a la base de dades d’exemples del projecte.