Existeix, a Catalunya, oferta de productes i serveis més sostenibles per satisfer les necessitats de l’administració pública?

La resposta depèn realment del producte o servei de què es tracti. Actualment, molts productors i fabricants estan millorant els seus processos i ofereixen diversos productes certificats segons diferents estàndards de sostenibilitat voluntaris. Les empreses de serveis també estan millorant i oferint qualitat en els seus serveis i un comportament ambiental sostenible. L’etiquetatge obligatori dels productes facilita conèixer les dades sobre aquests i permet fer una elecció més adequada identificant quins productes són millors respecte a d’altres.

Una situació comuna en l’administració pública és que l’oferta sostenible no arriba perquè les empreses proveïdores habituals encara no han incorporat la sostenibilitat com a part de la seva estratègia comercial. En altres casos, el sector privat pot necessitar una empenta per prioritzar els aspectes de sostenibilitat en la política d’empresa. Així doncs, si els productes i/o serveis sostenibles encara no estan disponibles en el mercat, amb una mica d’incentiu –de demanda– és possible generar l’oferta.

Per tant, l’administració ha de:

 


 

Conèixer millor l’extensa oferta disponible

L’administració, com a agent comprador/contractador, ha d’indagar i informar-se sobre les diferents certificacions, estàndards i sobre els sistemes de gestió existents, així com el nombre de productes i empreses certificades.

Tots els estàndards de sostenibilitat voluntaris disposen de registres dels productes i/o empreses que s’han certificat. Diferents entitats han creat repositoris per ajudar a identificar les alternatives més sostenibles. Algunes d’aquestes són:

 

Informar el mercat de què es vol

El mercat s’autoregula per la llei de l’oferta i la demanda, un fet que cal tenir present perquè l’oferta de productes i serveis més sostenibles pugui augmentar.

Les administracions públiques no han d’esperar sempre que hi hagi oferta sostenible suficient en el mercat, sinó que poden ser catalitzadores per generar l’oferta en la direcció desitjada.

Per fer-ho, l’administració ha d’enviar un missatge clar a les empreses (fabricants i proveïdores) mitjançant diferents estratègies:

  • L’adopció de polítiques amb criteris de contractació sostenibles
  • La publicació de plecs amb criteris de sostenibilitat inclosos
  • L’organització de punts de trobada del sector públic i privat.

 

botons-ecoinstitut7

 

Treballar amb les empreses

Per innovar i trobar solucions a les necessitats de l’administració pública de manera més sostenible, també es pot treballar directament amb les empreses a través dels nous procediments de contractació de recerca i d’innovació que les noves directives de contractació han introduït (contractació precomercial, diàleg competitiu, etc.).

D’aquesta manera, es genera l’oferta que necessita l’administració per tal de cobrir les necessitats de manera més eficient i sostenible.

botons-ecoinstitut8