La contractació pública s’està convertint en un instrument d’estratègia política: amb les noves directives, els procediments de contractació pública ajudaran els i les responsables a implementar polítiques ambientals, d’integració social i d’innovació.

 

Introduir criteris ambientals i socials en la contractació pública no solament és legal, tal com recullen les directives de contractació, sinó que és una obligació requerida en les estratègies i en la normativa sectorial.

Ja en els anys 90, quan les directives de contractació no esmentaven directament els aspectes ambientals o socials, la introducció d’aquests criteris era legal, tal com va corroborar el Tribunal Superior de Justícia Europeu amb el cas d’Hèlsinki.

Amb les directives del 2004 (Directiva 2004/18/CE i Directiva 2004/17/CE), la Unió Europea va aclarir on i com introduir els aspectes de sostenibilitat en la contractació, més enllà dels aspectes estrictament financers.

Les noves directives del 2014 (Directiva 2014/24/UE i Directiva 2014/25/UE) reforcen encara més aquesta tendència; estableixen mesures per promoure la innovació i l’accés de les PIME a la contractació pública i aclareixen, encara més, els aspectes relacionats amb la introducció dels criteris ambientals i socials en les licitacions.

El Reial decret legislatiu 3/2011 transposa la normativa europea a l’Estat espanyol. Per tant, la contractació pública sostenible és legal tant en el marc europeu com en l’estatal.

En sentit jurídic, però, s’han de definir bé els criteris de sostenibilitat per assegurar els principis bàsics de la contractació pública. Alguns recursos que poden ajudar en aquesta tasca són:

 

Buying-Green-Handbook-3rd-Edition

Guia Adquisicions Ecològiques
Comissió Europea, DG Environment

Guia “Adquisicions Ecològiques” de la Comissió que explica amb exemples on i com definir clàusules de caràcter ambiental en les licitacions públiques segons la vigent Directiva de contractació de 2014:

 

es-legal_2_R

Guia de Solvència Tècnica i Gestió Ambiental
Generalitat de Catalunya

Guia sobre on, quan i com introduir criteris ambientals en l’apartat de solvència tècnica i professional dels plecs de contractació (2010):

 

es-legal_3

Guia Adquisicions Socials
Comissió Europea, DG Employment, Social Affairs and Inclusion

Publicació sobre on i com introduir els aspectes socials – d’igualtat, accessibilitat, inserció social, etc. – en les licitacions públiques (2011):

 

es-legal_4_R

Fitxes Explicatives de la Reforma de la Contractació Pública
Comissió Europea, DG Growth (abans DG Market)

Fitxes explicatives de les principals novetats de les noves directives de contractació pública de 2014 (2014):

 

Les obligacions de compra i contractació sostenible que la Comissió Europea ha fixat se centren totes en l’eficiència energètica. Podeu trobar-ne una relació aquí.